mapa strony   |   kontakt   |


Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści nietekstowe nie posiadają alternatywnej treści tekstowej.
 • Nie wszystkie nagłówki są zgodne z obowiązującymi normami.
 • Nie wszystkie funkcjonalności mogą być obsłużone za pomocą klawiatury.
 • Brak możliwości rozróżnienia, aby Użytkownik mógł dobrze widzieć bądź słyszeć treści poprzez możliwość oddzielenia informacji od tła.
 • Strona nie jest w pełni obsługiwana przez urządzenia mobilne.
 • Strona nie jest w pełni kompatybilna z technologiami wspomagającymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anetta Roszkowska.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 25 641 73 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisniewie
 • Adres: ul. Siedlecka 13
  08-112 Wiśniew
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 25 641 73 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GOPS Wiśniew mieści się w budynku Urzędu Gminy Wiśniew przy ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno z wejść posiada windę. Przy drzwiach wejściowych nie ma systemu przywoływania dla osób niepełnosprawnych – do czasu jego zainstalowania w celu zapewnienia pomocy można kontaktować się z pracownikiem Urzędu pełniącym funkcję koordynatora ds. dostępności: Magdalena Bojar tel. 25 641 73 13 wew. 129. Pracownicy Urzędu oferują pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie osobom z niepełnosprawnościami. W budynku na każdym piętrze jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.
 

Raport o stanie zapewnienia dostęności podmiotu publicznego

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anetta Roszkowska
Dokument z dnia: 25.11.2011
Dokument oglądany razy: 4 296
Opublikował: Anetta Roszkowska
Publikacja dnia: 09.03.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl